Училищна документация

Посещения: 11031

Учебна 2020/2021 година

 1. Мерки COVID 19  
 2. Eтичен кодекс на работещите с деца
 3. Годишен план за дейността на училището
 4. Мерки за повишаване качеството на образованието
 5. Правилник за дейността на училището
 6. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 8. Стратегия за развитие на СУ Свети Седмочисленици
 9. Училищни учебни планове  2020-2021
 10. Форми на обучение
 11. График за разпределение на учебните часове по спортни дейности
 12. График за провеждане на консултации и допълнителен час на класа
 13. График за контролни и класни работи по продмети
 14. Дневен режим - I срок, уч. 2020-2021
 15. График СФО - уч. 2020-2021 г.
 16. График за дежурство - I срок, уч. 2020-2021
 17. Индивидуални учебни планове
 18. Безопасност на движението по пътищата

 

 Учебна 2019/2020 година

 

 1. Етичен кодекс
 2. Годишен план
 3. График СФО
 4. Мерки за повишаване качеството на образованието
 5. Правилник за дейността
 6. Програма за предоставяне на равни възможности
 7. Програма за превенция на ранното напускане
 8. Училищна политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза
 9. УУП 2019-2020

 

Учебна 2018/2019 година

 

 1. План квалификационна дейност
 2. Училищни учебни планове на паралелките
 3. Учебни програми ИУЧ и ФУЧ
 4. Годишен план
 5. Учебна програма за ЦДО
 6. План на училищния координационен съвет за противодействие на насилието и тормоза в училище

 

Учебна 2017/2018 година

 

 1. Годишен план за дейността учебна 2017/2018 година
 2. Етичен кодекс на училищната общност
 3. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците

  

 ГРАФИЦИ 2016/2017година

  

 1. Правилник за пропускателния режим на СУ „Свети Седмочисленици“
 2. План за квалификационна дейност учебна 2016/17 година
 3. Училищен план за противодействие на училищния тормоз в Средно училище "Свети Седмочисленици" за учебната 2016/17 година
 4. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в Средно училище "Свети Седмочисленици" за учебната 2016/17 година
 5. Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства през учебната 2016/17 година
 6. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи през учебната 2016/17 година
 7. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 8. Етичен кодекс на училищната общност учебна 2016/17 година
 9. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Iа клас
 10. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Iб клас
 11. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Iв клас
 12. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Iг клас
 13. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Vа клас
 14. Училищен учебен план учебна 2016/17 година – Vб клас
 15. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Vв клас