Copyright 2024 - Custom text here

Училищна документация

Учебна 2023/2024 година

 

 1. Годишен план на СУ Свети Седмочисленици за учебната 2023-2024
 2. Правилник за дейността на училището за учебната 2023-2024
 3. Стратегия за развитие на СУ Свети Седмочисленици в периода 2023-2028
 4. Училищни учебни планове 2023-2024
 5. Форми на обучение за учебната 2023-2024

 

Учебна 2022/2023 година

 1. Годишен план за дейността на училището
 2. Актуализиран годишен план, съгласно заповед № РД-10-631 от 15.02.2023
 3. Мерки за повишаване качеството на образованието
 4. Правилник за дейността на училището
 5. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 6. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 7. Стратегия за развитие 2021-2024
 8. Училищни учебни планове
 9. Форми на обучение
 10. Етичен кодекс на училищната общност
 11. Заповед самостоятелна форма на обучение - график
 12. График дежурство - корпус А, Б, В
 13. График допълнителен час по физическо възпитание и спорт
 14. Дневен режим
 15. Индивидуални учебни планове
 16. Мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID 19
 17. План за безопасност на движението по пътищата
 18. Графици - класни и контролни II срок
 19. График - консултации II срок
 20. Ученици, имащи право на стипендия за втори учебен срок на учебната 2022-2023 г.
 21. Заповед СФО - Първа поправителна сесия
 22. Изменение заповед СФО - учител РЕ

 

 

f t g m