Copyright 2022 - Custom text here

Училищна документация

Учебна 2022/2023 година

 1. Годишен план за дейността на училището

 2. Мерки за повишаване качеството на образованието

 3. Правилник за дейността на училището

 4. Програма за превенция на ранното напускане на училище

 5. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 6. Стратегия за развитие 2021-2024

 7. Училищни учебни планове

 8. Форми на обучение

 9. Етичен кодекс на училищната общност

 10. Заповед самостоятелна форма на обучение - график

 11. График дежурство - корпус А, Б, В

 12. График допълнителен час по физическо възпитание и спорт

 13. Дневен режим

 14. Индивидуални учебни планове

 15. Мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID 19

 16. План за безопасност на движението по пътищата

 17. Графици - класни и контролни - I срок

 18. График - консултации I срок

 19. График - допълнителен час на класа - I срок

 

Учебна 2021/2022 година

1.     Годишен план за дейността на училището

2.     График дежурство учители

3.     График ДЧФВС

4.     График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021-2022 година

5.     График за провеждане на консултации и допълнителен час на класа

6.     Дневен режим - 2021-2022

7.     Етичен кодекс

8.     Индивидуални учебни планове

9.     Мерки COVID – 19

10.   Мерки за повишаване качеството на образование

11.   План за безопасност на движението по пътищата

12.   Правилник за дейността на училището

13.   Програма за превенция на ранното напускане

14.   Програма за предоставяне на равни възможности

15.   Стратегия за развитие на СУ "Свети Седмочисленици"

16.   Училищни учебни планове - 2021-2022

17.   Форми на обучение

18.  График класни и контролни за първи срок

Учебна 2020/2021 година

18.   Мерки COVID 19  

19.   Eтичен кодекс на работещите с деца

20.   Годишен план за дейността на училището

21.   Мерки за повишаване качеството на образованието

22.   Правилник за дейността на училището

23.   Програма за превенция на ранното напускане на училище

24.   Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

25.   Стратегия за развитие на СУ Свети Седмочисленици

26.   Училищни учебни планове  2020-2021

27.   Форми на обучение

28.   График за разпределение на учебните часове по спортни дейности

29.   График за провеждане на консултации и допълнителен час на класа

30.   График за контролни и класни работи по продмети

31.   Дневен режим - I срок, уч. 2020-2021

32.   График СФО - уч. 2020-2021 г.

33.   График за дежурство - I срок, уч. 2020-2021

34.   Индивидуални учебни планове

35.   Безопасност на движението по пътищата

 

 Учебна 2019/2020 година

 

1.     Етичен кодекс

2.     Годишен план

3.     График СФО

4.     Мерки за повишаване качеството на образованието

5.     Правилник за дейността

6.     Програма за предоставяне на равни възможности

7.     Програма за превенция на ранното напускане

8.     Училищна политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза

9.     УУП 2019-2020

 

Учебна 2018/2019 година

 

1.     План квалификационна дейност

2.     Училищни учебни планове на паралелките

3.     Учебни програми ИУЧ и ФУЧ

4.     Годишен план

5.     Учебна програма за ЦДО

6.     План на училищния координационен съвет за противодействие на насилието и тормоза в училище

 

Учебна 2017/2018 година

 

1.     Годишен план за дейността учебна 2017/2018 година

2.     Етичен кодекс на училищната общност

3.     Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците

  

 ГРАФИЦИ 2016/2017година

  

1.     Правилник за пропускателния режим на СУ „Свети Седмочисленици“

2.     План за квалификационна дейност учебна 2016/17 година

3.     Училищен план за противодействие на училищния тормоз в Средно училище "Свети Седмочисленици" за учебната 2016/17 година

4.     Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в Средно училище "Свети Седмочисленици" за учебната 2016/17 година

5.     Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства през учебната 2016/17 година

6.     Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи през учебната 2016/17 година

7.     Програма за превенция на ранното напускане на училище

8.     Етичен кодекс на училищната общност учебна 2016/17 година

9.     Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Iа клас

10.   Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Iб клас

11.   Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Iв клас

12.   Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Iг клас

13.   Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Vа клас

14.   Училищен учебен план учебна 2016/17 година – Vб клас

15.   Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Vв клас

 

 

f t g m