Приравнителни

Приравнителни изпити за учебната 2017/2018 г. съгласно приложения график.