СОУ "Свети Седмочисленици" - Пловдив
Advertisement
Начало Нашите приоритети Приоритети в дейността на училището СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2015 - 2020
Sunday, 26 June 2016
Основно меню
Начало
Новини
Конкурси
Учебен процес
Училищни изяви
Ученически изяви
Училищен вестник "Звънче"
Ученически парламент
Училищни правилници
Нашите приоритети
От педагогически съветник
Закрила на децата
Извънкласни дейности
Интересно и полезно
Училищно настоятелство
Бюджет 2016 г.
Галерия
Анкети
Профил на купувача
ИКТ
Видео уроци
Прием
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2015 - 2020 E-mail
User Rating: / 49
PoorBest 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА

 

  

 

 

ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Светът се променя и обновява. А сега се променя по-бързо от преди. Всеки, който иска да не изостава от тези промени, трябва да побърза да променя своето мислене, своите знания и ценностна ориентация.

Петгодишната програма за развитие на СОУ „Свети Седмочисленици” за периода 2015 - 2020 г. е изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия и административното ръководство в сферата на образованието реализирано в училището. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите виждания за европейско развитие на училището и за изграждане на личности.

Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и младите хора в СОУ „Свети Седмочисленици“, и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.

 

ВИЗИЯ

Да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

 

МИСИЯ

СОУ «Свети Седмочисленици» чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата и младите хора, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.

 

ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО

 

Ориентираност към личността

Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.

Равен достъп

Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.

Сътрудничество

 

Успешната образователна и възпитателна политика -като се започне от начален етап и се стигне до зрелостниците - се основава на широко участие в сътрудничество с други институции - от концепцията до изпълнението.

Отговорност

 

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, вазпитателната и обслуждащата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.

Гъвкавост

 

Образователната и възпитателната деност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните.

Единство в многообразието

 

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.

Новаторство

 

Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.

Автономност

 

Училището, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика отговаряща на държавните образователни изисквания.

Отчетност

 

Всички участници в образователната и възпиталната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.

Ефективност

 

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

Законосъобразност

 

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове.

 

 

 

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.  

 

Приоритетно направление I.

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка

Приоритетно направление II.

Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение

Приоритетно направление III.

Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище

Приоритетно направление IV.

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности

Приоритетно направление V.

Осигуряване на стабилност, ред и защита на

децата в училището

Приоритетно направление VI.

Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и органи

Приоритетно направление VII.

Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество

Приоритетно направление VIII.

Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището

Приоритетно направление IX.

Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”

Приоритетно направление Х.

Участие в национални програми и проекти

Приоритетно направление ХI.

Училищна е-политика

 

   

 

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ,

ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Приоритетно направление I.  Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка:

 

ЦЕЛИ:

 

Осигуряване на качествено и ефективно образование.
1.   Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
2.   Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.
3.   Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
4.   Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
5.   Постигане на положително отношение към училището и предлаганото образование.
6.   Засилване ролята на училищното настоятелство при определяне цялостната политика на училището.
     7.  Развитие на компютърните умения на училищната общност.
8.   По-широко навлизане на нови методи на преподаване (интерактивност).

  

ДЕЙСТВИЯ

  

 1.     Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
2.     Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността (български език и математика).
3.     Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски език от първи до последен клас.
4.     Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.
5.     Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.
6.     Диференциация  на  обучението  по  посока  на желания   и възможности на обучението по следните основни направления - български  език  и литература, чужди езици, математика, информационни технологии, природни науки,музика, изобразително изкуство, и спорт.
7.     Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на  учениците.
8.  Повишаване качеството на публичните изяви  на учениците.
9.     Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите.
10.  Утвърждаване ролята на педагогическия съветник за психо-социално обслужване на училището. Реализация на гражданското образование.
11.  Запазване едносменния режим на обучение и задържане на децата в училище чрез реализиране на целодневно обучение за учениците до VII клас.
12.  Изнасяне на уроци в културни институти и институции, свързани с културно-историческото наследство.
13.  Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване
14.  Приемане на учебен план с атрактивни профили и обучение в ЗИП за  задържане на учениците, обучаващи се в училището и привличане на такива от други училища.
15.  Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици. Извършване на перспективен прием за ученици в прогимназиален и гимназиален етап на средна образователна степен, с цел продължаване и завършване на образованието в нашето училище.
16.  Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:
16.1.   поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал
16.2.   използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни знания;
16.3.   извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;
16.4.   реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване;
16.5.   успешно въвеждане на нови учебни програми.
17.  Подготовка на  учениците за продължаване на образованието Професионално ориентиране на учениците, завършващи основно и средно образование, съобразно техните интереси и възможности.
18.  Привеждане дисциплината  на учениците в съответствие с новите обществени реалности.
19.  Стриктно спазване на изискванията:
19.1.   за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;
19.2.   на заложените основни принципи в „Етичен кодекс за работа с подрастващи”;
19.3.   за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и непедагогически персонал;
19.4.   за здравословни и безопасни усровия на обучение, възпитание и труд;
20.  Засилване взаимодействието с родителите участници избрани за членове на училищното настоятелство.
21.  Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани видеолекциии) и интерактивни уроци.
22.  Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на физическото, социалното и личностното им развитие.
23.  Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.
24.  Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.
25.  Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
26.     Развитие на включващо образование за учениците със специални образователни потребности и изграждане на СОУ „Свети Седмочисленици“, съобразено със специфичните им потребности
27.  Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
28.  Разширяване на възможностите за участие на родителите в управлението на училището и усъвършенстване на статута на училищните настоятелства.
29.  Засилване на практическото обучение в училището.
30.  Засилване положителното отношение към училището като институция от страна на ученици и родители. Съпричастност към училищния живот.
31.  Реализиране на положителна училищна атмосфера, влияеща благоприятно върху развитието на учениците.

   

Приоритетно направление ІІ. Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол:

  Цели:

 1.     Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите и възпитателите работещи в училището.
2.     Продължаване на изградената система за квалификация.
3.      Продължаване на изградената система за кариерно развитие на педагогическата колегия.
4.      Динамизиране и синхронизиране на квалификациите в училището с потребностите на колегията и нуждите на пазара.
5.     Предоставяне на възможности за получаване на индивидуална квалификация при интерес и нужда.
6.     Повишаване на изискванията към работата на учителя и възпитателя.
7.        Квалификация на учителите за работа с ученици в риск от отпадане.
 

   Действия:

 1.      Усъвършенстване на създадената  система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител или възпитател. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия и административен персонал.
2.      Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.
3.      Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.
4.      Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.
5.      Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията към работата на учителя или възпитателя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност.
6.      Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението - засилване качеството  на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи от ППЗНП и вътрешните правилници и наредби.
7.  Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми.
8.     Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологи.
9.      Изработка на тематични годишни планове, програми ЗИП и СИП, план на МО по културно-образователни области, план за провеждане часа на класа на компютър по типови бланки.
10.   Обмен на информация и съобщения чрез e-mail.
11.   Участие във всички форми за квалификация организирани на регионални ниво.
12.   Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от отпадане и със СОП.
13.   Създаване   и  използване   на  електронни  документи   от  задължителната  училищна документация.
14.   Обвързване на кариерно развитие със системата за диференцирано заплащане.
15.   Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни практики.
16.   Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол.
17.   Обучение на учителите, педагогическия съветник за работа с програми в областите - превенция на употребата на наркотици, инфектиране с ХИВ/СПИН, насилието над и между децата в училищна среда, сексуална експлоатация на деца, опазване на околната среда.
18.   Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на знанията и уменията на учениците.
19.   Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеждане външно и вътрешно оценяване.
20.  Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.
21.  Провеждане схема на диференцирано заплащане, обвързана с резултатите от учебния процес и дейности с учениците.
22.  Въвеждане на разнообразни стимули за учителите от училището, работещи с деца със специфични образователни потребности.
23.  Подкрепа за учители, работещи с надарени деца.
24.  Облекчаване на труда на учителя във връзка с попълване на училищната документация – подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на примерни планове.
 
 
 

Приоритетно направление ІІІ. Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище:

     Цели:

1.       Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
2.       Утвърждаване на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в информационното общество
3.        Реализиране на ефективна рекламна кампания за  постиженията на училището
4.        Поддържане  на интернет страница на училището с възможности за поставяне на въпроси,  даване  на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.
5.        Превръщане на училището в информационен център с публикуване за свободен достъп на тематични разпределения, разработени теми, вътрешни нормативни документи, бланки, рисунки, поезия, снимки и други, на училищните сървъри.

   

     Действия:

       1.        Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
2.        Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен ха­рактер.
3.        Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви.
4.        Съвместна  работа с НПО, които включват в дейността си работа с подрастващи.
5.     Приемане и изпълнение на ежегодна програма за организиране на ученическия отдих и извънкласни дейност
6.      Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове дейност.
7.    Организиране на спортни състезания по различни видове спорт,  домакин на които е училището.
8.        Организиране на културни празници в училището на районно и градско ниво.
9.     Организиране на информационни дейности в училището на районно и градско ниво за учители, администрация и ученици.
10.     Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.
11.  Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.
12.     Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание.
13.   Реализиране на условия за достъп и участие в международни образователни програми и подобряване на условията за мобилност.
14.     Осигуряване на достъп до добри международни образователни ресурси, специализирани учебни помагала и услуги (виртуална лаборатория по химия, физика, онлайн симулация на реални процеси и научни експерименти).
15.     Насърчаване на иновативни колективи от учители и ученици за създаване на специфично съдържание.
16.     Засилено чуждоезиково обучение и обвързване на резултатите с равнищата, дефинирани в Европейската езикова рамка.
17.     Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН и организираните на общинско  и областно ниво.
18.  Всеки учител и възпитател организира и провежда минимум по една дейност свързана с изява на ученици пред родители на учебна година.
 
 

Приоритетно направление ІV. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите

 

     Цели:

1.  Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.
2. Възползване от всички възможности за комуникация в реално време, улесняващо   получаването   на желаното и по-качествено образование от всички точки на света.
3. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.
4.   Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени
5.        Развиване ефективността на връзката учител-родител
6.   Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми.
7.      Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни предмети.
8.    Чрез творческото развитие на учениците да се работи ак­тивно в посока утвърждаване на училището не само като образо­вателен, но и като духовен и културен център.
 
 

    Действия:

1.        Развиване по всякакъв начин на достъпа до новите информационни технологии.
2.        Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в СИП и ЗИП.
3.        Диференцирана работа с учениците със специфични образователни интереси.
4.        Поддържане на училищната локална мрежа за връзка с Интернет на всички корпуси, класни и административни стаи и кабинети на училището.
5.        Обогатяване на часовете по литература с театрални сценични разра­ботки от професионални актьори и общинските културни институции.
6.        Организиране на „зелени", „бели" и „морски“ училища.
7.        Участие в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани с творческото развитие на подраства­щите.
8.        Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на актуални проблеми на учениците.
9.        Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности.
10.     Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни   потребности   чрез   осигуряване   на   архитектурен,   информационен и комуникационен достъп в училището.
11.     За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация.
12. Поддържане на изградената система за връзка с родителите чрез улектронната поща по с хемата: училищно ръководство - класен ръководител - родител.
13 Информиране на родителите чрез улектронната поща за възможностите за участие на техните деца ва национални, регионални и училищни състезания и конкурси.
14. Пълноценно използване на изградения "Интерактивен кабинет".
15. Създаване и използване на дигитална лаборатория по природни науки.
 

Приоритетно направление V. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

    Цели:

1.   Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на учениците в училището.
2.   Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права и  творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата  в училището.
3.   Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.
4.   Създаване   на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на сигурността и здравето на децата и учениците.

 

    Действия:

 1.   Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на данни за всички ученици – Admin-RD.
2.   Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този приоритет.
3.   Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на самоконтрол чрез създаване на комисии по спазването на дежурството.
4.   Подготовката  на училищните нормативни актове да е съобразена с целта - постигане на яснота и стабилност на училищната организация.
5.   Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.
6.        Изготвяне и реализиране на ежегодна здравно-образователна програма.
7.        Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището.
8.        Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, два пъти годишно, провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).
9.        Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и подобряване на безопасността на материалната база.
10.     Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.
11.     Адекватно здравно обслужване в училището.
12.     Осигуряване на условия за ученическо хранене.
13.      Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред учениците.
14.      Превенция на насилието и агресията сред учениците.
15.      Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене.Прилагане на европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци.
16.     Изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.
17.      Реализиране на Програма за здравно образование.
18.      Реализиране на Програма за екологично образование и екологосъобразно поведение.
19.      Реализиране на учебни програми за превенция на употребата на наркотици, на инфектиране с ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището.
20.      Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението.
21.      Изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и  пожари.
22.      Изпълнение на началното военно обучение в IX и X клас.
23.      Внедряване на доброволческа система за обучение и взаимопомощ на ученици.
24. Посещение на РЗИ $ Пловдив във връзка със здравното образование на учениците.
25. Организиране на информационни кампании чрез тематични изложби, брошури, плакати и видеофилми, свързани със здравословното хранене.
26. Обявяване дни на плодовете и зеленчуците веднъж седмично в начален етап.

 

Приоритетно направление VI. Взаимодействие с родителската общност сътрудничество и активни връзки с общественост и органи

     

   ЦEЛИ

1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
2.      Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с ППЗНП.
3.    Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
4.        Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.
5.        Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.
6.        Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия

 

   ДЕЙСТВИЯ

 

1.  Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации.
2.  Повишаване на уменията за работа с родители.
3.  Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес.
4.  Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите родители.
5.  Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на безпричинните отсъствия.
6.  Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
7.  Планиране на съвместни дейности с родителите.
8.  Училището ще търси мнението на родителите по различни въпроси и ще ги отчита/взима предвид.

9.  Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация:

  ·         за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;

  ·         за спазването на училищната дисциплина;

·         уменията на децата за общуване с учениците и учителит

  ·         интегрирането им в училищната среда;

  ·         за посещаемостта на учебните часове от учениците;  

·         за отсъствията на ученика от учебни часове,  

·         когато започне процедура за налагане на наказание;  

·         консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

  ·         редовно информиране за напредъка и проблеми на децата им.

      10. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите за:

  ·       да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

  ·       да участват в родителските срещи;

  ·       да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

  ·       да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;

  ·       да участват в училищното настоятелство;

  ·       да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист;

  ·       да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

  ·       да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на детето или ученика;

  ·       да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;

  ·       намиране на нови форми за общуване;

  ·       правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;

  ·       присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на наказания на ученик.

11.Училището ще търси сътрудничество и ще поддържа активни връзки по различни въпроси на образователно-възпитателния процес с:
  • РИО и МОН;
  • Областна управа;

  • Общинска управа;

  • общински съветници;

  • кметство район „Тракия“;

  • V Районно полицейско управление и Детска педагогическа стая към него;

  • местна общественост;

  • неправителствени организации, дарители и спонсори;

  • културни и образователни институции (Читалище „Съвременник“ и др.п.);

  • посолство на Република Корея (във връзка с постъпилите ученици от тази държава).

 

Приоритетно направление VII. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.

     ЦЕЛИ

1.  Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците.

  2.  Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с децата.

  3.  Развиване форми на ученическо самоуправление.

  4.  Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.

  5.  Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси и по национални програми.

  6.  Популяризиране постиженията на учениците и  учителите.

 

ДЕЙСТВИЯ

1.     Развиване дейността на клубовете по интереси. Специално внимание към заниманията със спорт и изкуства.
2.     Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности:
-      състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, спортни форуми;
-      отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар;
-      подчертаване на националната и училищна символика – знаме, химн, униформа;
-      творческа “продукция” на определени клубове по интереси;
-      участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания.
3.   Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
4.   Ефективно работещи клубове по интереси.
5.   Оптимизиране работата на ученическия училищен парламент.
6.   Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педагогическата колегия.
7.   Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с децата  пред родителите.
8.   Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади.
9.   Осъществяване на активно взаимодействие с Общински Детски комплекс- Пловдив като форма за развитие и изява на интересите и възможностите на учениците.
10.  Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време.
11.  Организация за представяне и популяризиране на резултатите на учениците от състезания и олимпиади.
12.  Утвърждаване традицията за поздравителни адреси до родители с на изявени ученици.
13.  Всеки учител с най-подходящи методи стимулира участието на учениците в извънкласни дейности.
14.  Връчване на бланка „Сертификат за участие“ на която всяко дете при участие в извънкласно мероприятие.
15.  Обезпечаване с материали на клубовете по интереси.
16.  Проучване и реализиране желанията на учителите за организиране на регионални и общински състезания по различни направления.
17.  Връчване на ежегодна награда „Ученик на годината“ на патронния празник на училището.
 
 

Приоритетно направление VIII.

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището

 

     ЦЕЛИ

 

1.     Създаване  на условия за активна образователно - възпитателна дейност с учениците.
2.     Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.
3.     Естетизация на околната среда.
4.      Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число привличане на повече млади учители, учители по езици, информатика, изкуства, подобряване на учебната материална база.

 

     ДЕЙСТВИЯ

 А. Подобрения във външната среда:

1.  Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка.
2.  Построяване на физкултурен салон.
3.  Оформяне на училищния  двор.
4.  Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт.
5.  Поддръжка на оградата.
6.  Поддръжка на местата за почивка.

 

Б. Подобрения във вътрешната среда:

1.  Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинет, класна стая, коридори, фойаета, суха и топла връзки.
2.  Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.
3.  Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие. Стремежът е – изпреварвашо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.
4.  Създаване на димонедопускащи прегради в корпус Б на училището.
5.  Поддържане на пожаро-известителната система.
6.  Поддържане на трите автономни системи за видеонаблюдение.
7.  Създаване и поддържане на „Зелен кът“ във фойаето на II етаж в корпус Б.

 

В. Поддържане на модерна ИКТ среда:

Влияние на технологиите

Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават възможност за нови подходи при преподаването и ученето, улесняват     обучението и развитието на преподавателите и ефективността   на   администрацията. Развитието и съчетаването   на   традиционните   добри преподавателски практики с използването на технологии подпомага изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора успех в съвременното общество, основано на знанието.

1.   Участие в Националната образователна мрежа (НОМ).

  2.  Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание.

  3.  Поддържане висока скорост на интернет свързаност.

  4.  Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за  съхраняване  и  използване  на електронно съдържание.

  5.  Активно участие в електронната свързаност на българските училища.

  6.  Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.

  7.  Поддържане на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.

  8.  Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището - ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.

  9.  Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори, интерактивни дъски) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес.

  10.     Използване на интегрирани платформи в обучението и управлението - мобилни технологии, оформяне и поддържане на административна система за централизирано управление на училищната дейност с оглед оптимизация на разходите и подобряване на управлението.

  11.     Активно използване   на   иновативни   технологии   в   образованието реализирано в училището   (интерактивни   дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети - музика, технологии и чужди езици, 37-42 inch втори монитори във всички класни стаи и кабинети).

  12.     Използване на „облачни“ технологии.

  13.  Създаване на условия за постоянна връзка между учителите и учениците с цел дистанционно поставяне на задачи и получаване на очаквани резултати.

  14.     Използване на програми с отворен код (GNU лиценз) по отделните предмети и електронни продукти за дистанционно обучение.

  15.     Поддържане на създадената система за връзка с родители и ученици през интернет.

  16.     Допълване на създадените статични системи компютър-монитор-втори монитор (РС-1М-2М) с интерактивен таблет във всяка класна стая и кабинет.

  17.     Поставяне на дигитална камера (визуализатор) с връзка към РС-1М-2М в кабинетите по природни науки.

  18.     Въвеждане във всички паралелки от начален етап на софтуертната система за обучение Енвижън. Използване на публичния портал на Енвижън за споделяне на учебно съдържание.

  19.     Използване на видео уроците от сайта „Уча се“ чрез корпоративен училищен абонамент.

 

Приоритетно направление IX.
Изпълнение на Национална стратегия за
„Учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година”

 

Образователната концепция "Учене през целия живот" (или непрекъснато образование) открива възможности пред конкретния човек за динамичен и смислен живот, за лична професионална кариера и добри перспективи.
Ученето през целия живот спомага за поддържане на висока конкурентоспособност. Всеки човек трябва да може да се възползва от откритите образователни перспективи по свой собствен избор, което означава, че системите за образование и обучение трябва да се приспособят към индивидуалните потребности и търсения.
Всички области на въздействие подкрепят придобиването и непрекъснатото развитие на девет ключови компетентности за учене през целия живот в един общ процес:
·     компетентности в областта на българския език;
·     умения за общуване на чужди езици;
·     математическа компетентност и основни компетентности в
областта на природните науки и на технологиите;
·     дигитална компетентност;
·     умения за учене;
·     социални и граждански компетентности;
·     инициативност и предприемчивост;
·     културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество;
·     умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот.

       ЦЕЛИ

1.     Въвеждане на нови форми на обучение.
2.     Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.
3.     Развитие квалификацията на педагогическия и административния  персонал.
4. Прилагане на образователен подход, който подпомага развитието на всички учещи и допринася за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и несигурността

 

     ДЕЙСТВИЯ

1.              Развитие на ефективни партньорства с ДИУУ – София и ПУ - Пловдив, за практическата реализация на непрекъсната квалификация на работещите в училището.
2.              Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения.
3.              Продължаване и даване възможност на повече ученици да се обучават в самостоятелна форма на обучение.
4.              Въвеждане на дистанционна и комбинирана форма на обучение в училището.
5.     Развитие на разнообразни форми на учене - дистанционно обучение, електронно учене, комбинирано учене (присъствено обучение и изпълнение на самостоятелни задачи).
6.              Разширяване на възможностите за учене в училищната библиотека.
7.        Насърчаване на подготовката и квалификацията на преподавателите за постигане висок престиж на българския учител и ефективно управление на образованието в училището.
8.   Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски програми, администрирани от МОН: "Квалификация на директори и учители" с модули "За квалификация на педагогическия персонал" и "За квалификация на директорите на училищата".
9.    Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтернативни учебни дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на училището.
10.           Разширяване на интегрираното чуждоезиково обучение (CLIL) като общ приоритет на ЕС в извънкласни и в извънучилищни форми.
11.     Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за обучение, читалища и неправителствени организации.
12.    Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.
13.           Развитие на електронните умения на учители и администрация.
14.           Развитие на дистанционни методи за обучение.
15.           Развитие на електронна среда за дистанционно обучение.
 
 

Приоритетно направление Х.

Участие в национални програми и проекти:

    

  ЦЕЛИ

1.  Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми обявени от МОН и покриващи наши потребности.

2.  Развитие на конкурентно-способността на училището.

 

     ДЕЙСТВИЯ

Участие в национаните програми:
1.        „Квалификация" с двата модула „Квалификация на учители” и  „Квалификация на директори”   ,
чрез която осъществяваме конкретни действия за подготовка на системата за въвеждане на новата структура на средното образование.
Програмата включва разработка, апробация и внедряване на инфраструктура на е-среда за съчетано учене за нуждите   на  училищните  директори;   изграждане   на капацитет сред педагогическите съветници в системата на образованието за създаване на сигурна и безопасна   среда   в   училище   чрез   прилагане   на общоучилищни  мерки  и  подходи  за  изграждане  на позитивна дисциплина и за превенцията на насилието.
2.        „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище", чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния процес и интернет свързаност.
3.        „Енергоефективно саниране на училищни сгради", като нашата цел е да се довърши започналото саниране и да подпомогне: намаляването на енергийните разходи на училището и облекчаването на бюджета ни за режийни разноски;     намаляване емисиите на вредни вещества в околната среда; подобряване на микроклимата в училище и създаване на условия за нормално протичане на учебния процес; подобряване на санитарно-хигиенните условия и намаляване на загубите на енергия и водни ресурси.
4.        „Модернизация на материалната база в училище",
която цели възстановяване и модернизиране, създаване и поддържане на обекти, съоръжения и инфраструктура чрез съвременни технологии за гарантиране на висока функционалност и максимална сигурност при експлоатация.
5.        „Училището - територия на учениците", която цели да задържи учениците по-дълго време в училище, чрез предоставяне на възможност за работа по различни интерактивни инициативи, събития, проекти.
6.        „Система за национално стандартизирано външно оценяване", чиято основна цел е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (IV, VII, XII клас) чрез национални стандартизирани изпити.
7.        „Съфинансиране от министерството на образованието и науката на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата". Целта е да се приложи адекватен на реформата в системата подход, който да позволи приемственост и установяване на трайна тенденция към достигане на съвременните европейски и световни стандарти по отношение състоянието на сградния фонд, обзавеждане и оборудване, сигурност и ефективност при експлоатацията на материалната база.
8.        „Диференцирано заплащане", чиято цел е да мотивира развитието на учителите като ключов елемент от системата за повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.
9.         „С грижа за всеки ученик"- модул "Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по  общообразователна подготовка", с която осигуряваме възможност за допълнително обучение както на деца с изявени способности, така и на деца, които имат проблеми с усвояване на учебния материал. Програмата мотивира учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните им способности и интереси.
10.      „Закрила на деца с изявени дарби"
11.     Национална програма за по-пълно  обхващане  на учениците в задължителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование на тези ученици   без   разлика   по   отношение   на   етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване  на  възможност  за  всеки  да  се  обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение   чрез   следните   оперативни   направления:
-       "Осигуряване   на   учебници   и   учебни   помагала   за учениците в I - VII клас в държавните, общинските и частните училища в Република      България";
-       "Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на всеки ученик в I - IV клас и в подготвителните групи и класове”.
12.   „Модернизация на материалната база в училище" - модул „Създаване на достъпна архитектурна среда".
13.   „Училище без насилие" - модел на МОН и УНИЦЕФ за обща училищна политика срещу насилието и тормоза.
14.   „Стипендии  на ученици след завършено  основно образование".
15.   „На училище без отсъствие”, мярка "Без свободен час" - Заместване на отсъстващи учители в училището.
16.  Подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците по реда на ПМС №129/11.07.2000 г.
17.  Проект „Студентски практики” чрез предоставяне възможност на студенти по биология и български език да провеждат учебна практика в училището. Проекта е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд.
18.  Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на всеки ученик в I - IV клас чрез фирмата държаща барчето и стола в корпус Б.
19.  Реализиране на системата за национално стандартизирано външно оценяване в ІV и VІІ клас и държавни зрелостни изпити.
20.  Информиране и подпомагане дейността на колегията по проект BG051P0001- 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ)" през учебните години.
21.  Участие в ODS innovative schoolsBulgaria. Успешно се включихме в базата на ODS като иновативно училище (http://ods.ea.gr/map/map.html) и ще можем да се възползваме в бъдеще от резултатите от проекта (в който основният акцент са агрегираният достъп до различни европейски е-ресурси, който ще се пусне в края на 2014 година и споделяне на добри практики в иновативните обучения Предстои по-нататъшното развитие на ODS и навлизане в следваща фаза - основен акцент са агрегацията на налични образователни ресурси, транслирането на метаданни и създаването на своеобразен innovative tool box, който да се промотира в държавите-участнички

Вътрешно-училищни проекти:

1. Проект „Училище за утрешния ден“ чрез:
- Поддържане на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.
- Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището (компютри и широкоекранни монитори) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес.
- Постоянно поддържане и подмяна на компютрите в кабинетите и класните стаи.
- Поддържане на два училищни сървъра по корпуси, с цел осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно съдържание.
- Навлизане масово в начален етап на училището на софтуерната система Енвижън.
- Въвеждане на иновативни технологии в образованието реализирано в училището. Целта е да се премине постепенно към най-нов операционен и офис софтуер. 
- Активно използване на конферентната зала в училището, оборудвана с най-модерна техника.
- Активно обучение на всички колеги за работа с интерактивна дъска.
- Въвеждане на иновативни технологии в образованието реализирано в училището (интерактивни дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети - музика, технологии природни науки и чужди езици).
- обучение на колегията за използване на Google диск и Google docs.
2. Проект „Поддържане  на училищния сайт”. Този проект започна през 2005 година и ще продължава да действа.
3. Проект „Връзки с родителите“ чрез:
- електронна поща на всяка паралелка- sou_фамилия класен ръководител@abv.bg,. Класният вкарва електронните пощи на родителите. По такъв начин и ръководството на училището има връзка с родителите от дадена паралелка.
- изпращане на SMS през Интернет от класния ръководител при всяко отсъствие на ученика за уточняване на причините.
4. Проект ”Ускорено навлизане на информационните технологии в образователния процес реализиран в училището”, насочен към учениците и учителите в училището.
- въвеждане на офис 2013 на компютрите предоставени на учителите в училището с цел предоставяне повече възможности за реализиране идеите на колегите и учениците за използване на ИКТ в училището.
5. Проект “Защита на училищната мрежа от вируси и хакерски атаки”-използване Microsoft Security Essentials за защита от вируси, шпиониращ софтуер и друг опасен софтуер (приложението предоставя защита в реално време на компютрите в училището).
6. Оформяне на компютърен кабинет (стая Б 2018) с 16 терминали и 1 сървър.
7. Изпълнение на сключен договор за сътрудничество с Университета за хранителни технологии 2014 – 2017 г.
 Договорът обхваща
- да си сътрудничим в областта на учебната дейност, практическото обучение и др.;
- да се организират и провеждат срещи, семинари, курсове, дни на отворени врати, съвместна рекламна дейност и др.
за срок от три години.
 
 

Приоритетно направление ХI. Училищна е-политика

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Интернет промени съществено навиците и начините за получаване на информация и знания при децата. Днешните ученици учат не само в училище и в семейството, а все повече – от Интернет.
Интернет все повече се налага като водещо поле за представяне и връзка на училището като институция. Всяко действие във виртуалното пространство има своите последици и реакции. Голяма част от Интернет базираните възможности са дъстъпни на не особено висока цена. Необходимо е да се възползваме разумно от предоставените възможности.
 
ОСНОВНИТЕ ОБЛАСТИ
в които е насочена е-политиката на училището са:
  1. Продължаващо модернизиране и развитие на материално-техническата база на училището в сферата на информатизацията (компютърна и друга техника, интранет и интернет свързаност);
  2. Продължаващо внедряване в образователния процес на новите информационни и комуникационни технологии с цел повишаване на ефективността на образователно-възпитателния процес;
3. Развитие на информационно-методическа среда на училището като елемент от виртуалната му среда.
Работата в тази област ще способства за професионалното развитие на учителите, включително и по отношение на още по-пълното използване на ИКТ в обучението;
4. Развитие на условия за самореализация и повишаване на информационно-технологичната (цифровата) компетентност на обучаваните.
Целта е да се изгражда гражданин на новото информационно общество, като се подготви за успешна социализация в информационната среда.
5. Продължаващо развитие на ИКТ в управленската дейност на училището, чрез различни компютърно базирани и WEB базирани е-инструменти;
6. Развитие на комплексно информационно пространство (виртуална среда) на училището, чрез възможностите на автоматизираните информационни системи за управление, WEB и WEB 2.0 инструменти.

   Основните области на интервенция ще се реализират чрез следните

  СТРАТЕГИИ

1. Стратегия за информационните технологии - фокусирана върху развитето на ИТ инфраструктура (компютри, свързаност, софтуер, периферия);

2. Стратегия за информационните системи - тя се отнася до свързването на изграждането на информационни системи с нуждите на училището от модерни форми за получаване и използване на информацията;

3. Стратегия за информационен менидмънт (управление) - насочена към определяне на начина по който училището управлява своите основни дейности в областта на информационните технологии и информационните системи. 

   

ДЕЙСТВИЯ

 

1.              Активно и безопасно използване на Интернет в полза на обучението и възпитанието.
2.              Връзка с Интернет – навсякъде в и около училището.
3.              Използване на социалните мрежи за популяризиране на училището.
4.              Развитие на видео маркетинг (публикуване на видео материали от реализираното в училището в интернет пространството).
5.              За всяка провеждана в училището дейност да се създава снимков материал и обяснителен текст от организаторите, с цел предоставяне за публикуване в сайта на училището.
6.              Използване на електронни фактури.
7.              Използване на електронен подпис.
8.              Внасяне на осигуровки в НАП.
9.              Електронно банкиране.
10.           Публикуване на информация за училищния бюджет и периодичното му отчитане в училищния сайт.
11.           Обособяване на компютърна работна зона в училищната библиотека – място, където учениците могат да работят самостоятелно и да използват наличните компютърни програми.
12.Използване на електронни книги.
13.           Поддържане на училищния интернет сайт. В световната мрежа сайта е лицето на училището. Училищния сайт е служител на 24 часово работно време.
14.           Организиране използване на софтуерни продукти, по отношение създаване на седмичното разписание на учебните занятия и графици на педагогическия персонал
15.           Представяне в електронен вариант на длъжностни характеристики на учители, класни ръководители, възпитатели и персонал, и изработване на електронно лично досие.
16.           Използване на ИКТ в управлението на училището с цел повишаване ефективността на контрола. Стандартизиратне процедурите, свързани с осъществяването на вътрешния контрол в учебното.
17.           Осъществяване на маркетингови дейности и разширяване на видимостта на училището чрез:
-   изпращане на електронна поща;
-   осъществане на обратна връзка;
-   изразявана на мнение;
-   написване на коментар;
-   попълване на онлайн анкети свързани с качеството на училищното образование,
т.е. подържане на постоянна обратна връзка с родители и общественост, получаване на актуална информация за техните желания.
          18. Повишаване имиджа на училището чрез различини е-инструменти като: предоставяне на актуална информация на родителите, местната общност; предоставяне на електронната поща на родители и евентуални бъдещи потребители за въпроси и мнения от тяхна страна; визуални методи като филми, фотографски снимки, клипове.
          19. Създаване на нови възможности при мениджмънта на училищната култура:
- по-голяма откритост и по-широко сътрудничеството, между педагогически персонал, ученици и родители (на основата на използване на различни Web инструменти);
-  въвличането на персонала и учениците в различните видове онлайн дейности;
- засилване на обратната връзка чрез използване на Web инструменти;
          - разширяване на социалното присъствие на училището, чрез разгръщане на неговата виртуална среда;
- интегриране в рамките на виртуалната среда на училищната организация на различните групи, форуми, видеоблогове на ученици, учители, възпитаници на училището.
20. Реализиране на управленски действия насочени към:
- обогатяване сайта на училището – той предоставя информация на родителите; 
- провеждане на виртуални консултации с родители чрез чат, skype, e-mail (разговори и консултиране на родители в онлайн и офлаийн режим с представители на ръководството на училището, педагогическия съветник, класни ръководители и учители);
- създаване на специализиран форум за родители (на сайта на училището) – в него могат да се обсъждат проблеми, свързани с училищния живот на децата между самите родители, училищното ръководство и родителите;
- използване на възможностите на съвременните социални мрежи в интернет (Facebook например) – създаване на групи на училището, съответната паралелка и учители, групи на родителите с определени интереси и проблеми и др.;
- създаване на интернет страница или блог на паралелката и класния ръководител;
- развитие на системата на паралелковите електронни пощи с възможности за достъп от училищното ръководство.
На този етеп не се предвижда въвеждане на електронен дневник, чрез които родителите могат да постоянно да следят успеха на децата си н процеса на обучение.
  21. Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии за е-администриране, с основна цел да се въведе „обща прозрачност, отчетност и намаляване на бюрократичнатата тежест, пред която са изправени служителите, което ще доведе до по-добро е-управление в рамките на училището
Основни елементи:
- електронни документи и електронен документооборот;
- е-информация за учениците, включително и здравен статус;
- електронни архиви;
-  училищен е-регистър за дипломи и свидетелства;
- продължаващо попълване на информации за успех, поведение и дейности в електронен формат;
- пълноценно използване на въведената е-финансовата отчетност, чрез програмни продукти осигуряващи финансовата дейност на училището (движение на средства, обработване на заплатите и финансови отчети).
22. Поддържане на училищните сървъри.
23. Участие в изпълнението на Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020г.) като училище:
- свързано с оптична мрежа към опорната образователна мрежа;
- обхванато от електронна платформа за е-обучение;
- внедрило технология за организиране на виртуална класна стая;
- внедрило безхартиен документооборот;
- с внедрена цялостна информационно-управленска система;
- използващо образователно съдържание в училище, обезпечено с електронни помагала;
- използващо видеолекции и образователни филми, качени в образователни портали на МОН;
- използващо широкообхватно мултимедийни образователни материали;
- използващо лицензиран софтуер — опе­рационни системи, офис пакети, среди за програмиране, антивирусен и графичен соф­туер, специализиран софтуер и др.;
- максимално използващо обучителни сайтове, програми и системи за самообучение;
- провеждащо мерки за борба с интернет пристрастеността в подрастващите;
- редовно провеждащо обучение и допълваща квалификация по ИКТ умения и под­готовка на талантливи ученици в сферата на ИКТ;
- създаващо и споделящо добри педагоги­чески практики с ИКТ средства (внедряване на ИКТ в класната стая като част от процеса);
- участващо в устойчивата световна тенденция в развитието на средствата за информатизация - миг­рацията към така наречените „облачни" технологии и възползвайки се от преимущества на облачните технологии за ефективно използване на техни­ческите средства и информационните ресурси, намаляване на средствата за разработка и експлоата­ция на системите, възможност да се осигури високо ниво на защита и др.Това ще позволи включване в образователния процес на лични компютърни устройства на педагози, обучаващите се и техните родители.
- въвеждащо терминални решения и технологии за виртуализация, които на практика изнасят изчисленията в облака при запазване на от­носително скромни параметри на крайните потребителски устройства.
- осигуряващо комуникации между педагогическата колегия, с възмож­ност активно да обсъждат, използват, усъвършенстват разработваните методики, технологии, средс­тва за обучение, да споделят педагогически опит.
- имащо намерие за широко прилагане на т.нар. зелени информационни техноло­гии. Примери в това отношение са:
а) автоматизирано съставяне на документи - чрез композиране от техни елементи, обработвани от различни системи;
б) осигуряване на възможности за независима (паралелна) работа на потребителите с поддържаните обекти;
в) отказване от ненужно разпечатване на документи, като достъпът към всеки от тях се предоставя на оторизирани потребители чрез средс­тва на самите системи;
г) потвърждаване/подписване на документи с електронни средства и др.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ефективното използване на ИКТ предполага, че:
- съществено се съкращават времевите и други разходи на участниците в образователния процес за решаване на едни или други задачи;
- повишава се нагледността, емоционалната наситеност на образователната дейност, моти­вацията на обучаващите се;
- решават се образователни задачи, които е невъзможно или нецелесъобразно да се решат без използване на ИКТ.
 
 

Финансиране

 Използването на делегиран бюджет, като модел на финансиране и управление на финансовите ресурси в системата на училищното образование, е положителна стъпка за нашето училище.
Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната образователната политика. През петгодишния период по изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование.
 Увеличението на финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на училището с постигането на целите и задачите за качествено образование, с включване на повече фактори, определящи различия в разходите на един ученик, във фомулата за разпределение на средствата, включване на елементи като качество на обучението, посещаемост и брой на завършилите ученици в модела на разпределение на средствата в системата.
Размера на финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към първа дата на съответната година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици към 01.10. на годината.
С въвеждане на целодневно обучение за учениците от І до VІІ клас ще можем да разчитаме на дофинансиране за увеличения брой учители, съобразно броят им за съответната учебна година.
Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства  за:
- стипендии;
- учебници и учебни помагала;
- здравен кабинет;
- капиталови разходи;
- спорт;
- добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;
- добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в редовна форма на обучение;
- средствата по национални програми за развитие на образованието;
- всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за разпределение.
Средствата за СБКО и квалификация на учителите (извън тази по Национална програма „Квалификация") са включени в единните разходни стандарти.
Средства ще постъпват при въвеждане на втори стълб (основан на системата за кариерно развитие на педагогическите кадри) и трети стълб (основан на мястото на училището в национална рейтинг-скала) на системата за диференцирано заплащане на труда на педагогическите кадри.
Разчитаме и на приход на училището от собственост.
Приходите на училището  от собственост ще постъпват директно по банковата ни сметка и ще се разходват за подобряване на материалната база.
Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по различни проекти.
Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно вътрешните правила за работна заплата.
Нашите усилия ще бъдат насочени към:
Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите ресурси на ниво училище.
Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския съюз.
Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми, което означава усвояване на ресурсите по предназначение, за добре планирани проекти с истинска европейска добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло.
Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към училището.
Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие и информираност в управленската и финансовата дейност на училището. Училищния бюджет и изпълнението му ще се публикува на училищната интернет страница.
Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез съвместни дейности с училищното настоятелство.

 Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 5-годишна стратегия за развитие (с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на резултатите постигнати от учениците.

 Настоящата Стратегия за развитие на училището през периода 2015 – 2020 година е прието с Протокол №8 от заседание на педагогическия съвет проведено на 17 февруари 2015 година.

 

 17 февруари 2015 година

град Пловдив 

 

 
< Prev
 
© 2016 СОУ "Свети Седмочисленици" - Пловдив
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de