СОУ "Свети Седмочисленици" - Пловдив
Advertisement
Начало Нашите приоритети Приоритети в дейността на училището СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2010 - 2015
Saturday, 31 January 2015
Основно меню
Начало
Новини
Конкурси
За нас
Учебен процес
Училищни изяви
Ученически изяви
Училищен вестник "Звънче"
Ученическо облекло
Ученически парламент
Училищни правилници
Нашите приоритети
От педагогически съветник
Закрила на децата
Документи
Електронен подпис
Извънкласни дейности
Интересно и полезно
Училищно настоятелство
Проекти 2008 - 2009 година
Проекти 2009 - 2010 година
Проекти 2010 - 2011 година
Проект УСПЕХ
Прием 2015 - 2016 година
Бюджет 2014 г.
Учебници
Галерия
Анкети
Учебни ресурси
Видео уроци
Електронно учебно съдържание
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2010 - 2015 E-mail
User Rating: / 34
PoorBest 
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010 – 2015 ГОДИНА
ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ
Светът се променя и обновява. А сега се променя по-бързо от преди. Всеки, който иска да не изостава от тези промени, трябва да побърза да променя своето мислене, своите знания и ценностна ориентация.Петгодишната програма за развитие на СОУ „Свети Седмочисленици” за периода 2010 - 2015 г. е изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия и административното ръководство в сферата на образованието реализирано в училището. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите виждания за европейско развитие на училището и за изграждане на личности.Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и младите хора в СОУ «Свети Седмочисленици», и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.  
ВИЗИЯ
Да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.  
МИСИЯ
СОУ «Свети Седмочисленици» чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата и младите хора, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.  
ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО 
 
Ориентираност към личността
Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.
Равен достъп
Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.
Сътрудничество 
Успешната образователна и възпитателна политика -като се започне от начален етап и се стигне до зрелостниците - се основава на широко участие в сътрудничество с други институции - от концепцията до изпълнението.
Отговорност 
Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, вазпитателната и обслуждащата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.
Гъвкавост 
Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните.
Единство в многообразието 
Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.
Новаторство 
Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.
Автономност 
Училището, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика отговаряща на държавните образователни изисквания.
Отчетност 
Всички участници в образователната и възпиталната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.
Ефективност 
Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.
Законосъобразност 
Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове.
  
 ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
 Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.  
  
Приоритетно направление I.
Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание
Приоритетно направление II.
Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение
Приоритетно направление III.
Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище
Приоритетно направление IV.
Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения
Приоритетно направление V.
Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището
Приоритетно направление VI.
Взаимодействие с родителската общност
Приоритетно направление VII.
Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество
Приоритетно направление VIII.
Подобрения във външната и вътрешна среда на училището
Приоритетно направление IX.
Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”
Приоритетно направление Х.
Участие в национални програми и проекти
    ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 
Приоритетно направление
I.  Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание: 
ЦЕЛИ: 
1.   Осигуряване на качествено и ефективно образование.
2.   Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
3.   Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.
4.   Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
5.   Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
6.   Засилване ролята на училищното настоятелство при определяне цялостната политика на училището.
7.Развитие на компютърните умения на училищната общност.
8.   По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност,  проектна работа ).
 ДЕЙСТВИЯ 
1.     Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
2.     Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността (български език и математика).
3.     Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски език и постепенно осигуряване на втори чужд език – руски, в прогимназиален етап.
4.     Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.
5.     Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.
6.     Диференциация  на  обучението  по  посока  на желания   и възможности на обучението по следните основни направления - музика, изобразително изкуство, математика, български  език  и литература, биология, чужди езици, информационни технологии и спорт.
7.     Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на  учениците.
8.  Повишаване качеството на публичните изяви  на учениците.
9.     Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите.
10.  Утвърждаване ролята на педагогическия съветник за психо-социално обслужване на училището. Реализация на гражданското образование.
11.  Запазване едносменния режим на обучение и задържане на децата в училище чрез увеличаване броя на занималните.
12.  Изнасяне на уроци в културни институти и институции, свързани с културно-историческото наследство.
13.  Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване
14.  Приемане на учебен план с атрактивни профили и обучение в ЗИП за  задържане на учениците, обучаващи се в училището и привличане на такива от други училища.
15.  Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици. Извършване на перспективен прием за ученици в прогимназиален и гимназиален етап на средна образователна степен, с цел продължаване на образованието в нашето училище.
16.  Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:
16.1.         поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал
16.2.         използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни знания;
16.3.         извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;
16.4.         реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване;
16.5.         успешно въвеждане на нови учебни програми
17. Подготовка на  учениците за продължаване на образованието Професионално ориентиране на учениците, завършващи основно и средно образование, съобразно техните интереси и възможности.
18. Привеждане дисциплината  на учениците в съответствие с новите обществени реалности.
19. Стриктно спазване на изискванията:
19.1.         за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;
19.2.         на заложените основни принципи в “Етичен кодекс за работа с подрастващи”;
19.3.         за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и непедагогически персонал;
19.4.         за здравословни и безопасни усровия на обучение, възпитание и труд;
20. Засилване взаимодействието с родителите участници избрани за членове на училищното настоятелство.
21. Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани видеолекциии) и интерактивни уроци.
22. Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на физическото, социалното и личностното им развитие.
23. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.
24. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.
25. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
26.     Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности и изграждане на достъпна архитектурна и образователна среда в училището
27. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.    
 Приоритетно направление ІІ.
Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол:  
Цели: 
1.     Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите работещи в училището.
2.     Продължаване/ Оптимизиране структурата / на изградената система за квалификация.
3.      Утвърждаване на системата за кариерно развитие на педагогическата колегия.
4.     Повишаване на изискванията към работата на учителя.
5.        Квалификация на учителите за работа с родителите ученици в риск от отпадане.   
Действия: 
1.      Усъвършенстване на създадената  система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител или възпитател. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия.
2.      Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.
3.      Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.
4.      Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.
5.      Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност.
6.      Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението - засилване качеството  на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи от ППЗНП и вътрешните правилници и наредби.
7.  Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми.
8.     Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологи.
9.      Изработка на тематични годишни планове, програми ЗИП и СИП, план на МО по културно-образователни области, план за провеждане часа на класа на компютър по типови бланки.
10.  Обмен на информация и съобщения чрез e-mail.
11.  Участие във всички форми за квалификация организирани на регионални ниво.
12.  Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от отпадане.
13.  Създаване   и  използване   на  електронни  документи   от  задължителната  училищна документация.
14.  Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни практики.
15.  Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез разработване на актуализирани оценъчни карти.
16.  Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на знанията и уменията на учениците.
17.  Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеждане външно и вътрешно оценяване.
18. Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание. 19. Подкрепа за учители, работещи с надарени деца.
20. Облекчаване на труда на учителя във връзка с попълване на училищната документация – подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на примерни планове. 
Приоритетно направление
ІІІ. Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище:      
Цели: 
1.       Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
2.       Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в информационното общество  / База за разработване на проекти от учениците/
3.        Реализиране на ефективна рекламна кампания за  постиженията на училището
4.        Поддържане  на интернет страница на училището с възможности за поставяне на въпроси,  даване  на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.
5.        Превръщане на училището в информационен център с публикуване за свободен достъп на тематични разпределения, разработени теми, вътрешни нормативни документи, бланки, рисунки, поезия, снимки и други, на училищните сървъри.        
Действия:  
1.        Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
2.        Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен ха­рактер.
3.        Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви.
4.        Съвместна  работа с НПО, които включват в дейността си работа с подрастващи.
5.        Приемане и изпълнение на ежегодна програма за организиране на ученическия отдих и извънкласни дейност
6.        Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове дейност.
7.        Организиране на спортни състезания по различни видове спорт,  домакин на които е училището.
8.        Участие в културните празници на районно и градско ниво.
9.        Организиране на информационни дейности в училището на районно и градско ниво за учители, администрация и ученици.
10.     Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.
11.     Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.
12.     Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание.
13.     Реализиране на условия за достъп и участие в международни образователни програми и подобряване на условията за мобилност.
14.     Осигуряване на достъп до добри международни образователни ресурси, специализирани учебни помагала и услуги (виртуална лаборатория по химия, физика, онлайн симулация на реални процеси и научни експерименти).
15.     Насърчаване на създаването на колективи от учители и ученици за разработване  на специфично учебно съдържание.
16.     Засилено чуждоезиково обучение и обвързване на резултатите с равнищата, дефинирани в Европейската езикова рамка.
17.     Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОМН. 
Приоритетно направление ІV.
Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите     
 Цели:
1.        Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.
2.        Възползване от всички възможности за комуникация в реално време, улесняващо   получаването   на желаното и по-качествено образование от всички точки на света.
3.        Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.
4.        Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени
5.        Развиване ефективността на връзката учител-родител
6.        Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми.
7.        Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни предмети.
8.        Чрез творческото развитие на учениците да се работи ак­тивно в посока утвърждаване на училището не само като образо­вателен, но и като духовен и културен център.         
Действия:
1.        Развиване на достъпа до новите информационни технологии.
2.        Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в СИП и ЗИП.
3.        Диференцирана работа с учениците със специфични образователни интереси.
4.        Поддържане на училищната локална мрежа за връзка с Интернет на всички корпуси, класни и административни стаи и кабинети на училището.
5.        Обогатяване на часовете по литература с театрални сценични разра­ботки от професионални актьори по разработена програма на Министерст­вото на културата и общинските културни институции.
6.        Организиране на „зелени" и „бели" училища.
7.        Участие в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани с творческото развитие на подраства­щите.
8.        Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на актуални проблеми на учениците.
9.        Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности.
10.     Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни   потребности   чрез   осигуряване   на   архитектурен,   информационен   и комуникационен достъп в училището.
11.     За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация.
Приоритетно направление V.
Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището    
Цели: 
1.   Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на децата и младежите
2.   Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права и  творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата  в училището
3.   Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.
4.   Създаване   на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на сигурността и здравето на децата и учениците.    
Действия: 
1.   Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на данни за всички ученици – Admin-pro.
2.   Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този приоритет.
3.   Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на самоконтрол чрез създаване на комисии по спазването на дежурството
4.   Подготовката  на училищните нормативни актове да е съобразена с целта - постигане на яснота и стабилност на училищната организация.
5.   Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.
6.        Изготвяне и реализиране на здравно-образователна програма
7.        Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището.
8.        Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, два пъти годишно, провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).
9.        Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и подобряване на безопасността на материалната база.
10.     Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.
11.     Адекватно здравно обслужване в училището.
12.     Осигуряване на условия за ученическо хранене.
13.      Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред учениците.
14.      Превенция на насилието и агресията сред учениците.
15.      Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене.Прилагане на европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци.
16.     Изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.
17.      Реализиране на Програма за здравно образование и за екологично образование и екологосъобразно поведение.
18.      Реализиране на учебни програми за превенция на употребата на наркотици, на инфектиране с ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището.
19.      Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението.
20.      Изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и  пожари.
21.      Внедряване на доброволческа система за обучение и взаимопомощ на ученици.  
Приоритетно направление VI. Взаимодействие с родителската общност          ЦEЛИ 
1.        Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
2.        Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с ППЗНП.
3.        Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
4.        Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.
5.        Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.
6.        Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия   
ДЕЙСТВИЯ 
1.  Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации
2.  Повишаване на уменията за работа с родители
3.  Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес
4.  Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите родители
5.  Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на безпричинните отсъствия
6.  Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
7.  Планиране на съвместни дейности с родителите.
8.  Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация:
·        за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;
·        за спазването на училищната дисциплина;
·        уменията на децата за общуване с учениците и учителите;
·        интегрирането им в училищната среда;
·        за посещаемостта на учебните часове от учениците;
·        за отсъствията на ученика от учебни часове,
·        когато започне процедура за налагане на наказание;
·        консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
9. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите за:
·        да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
·        да участват в родителските срещи;
·        да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
·        да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
·        да участват в училищното настоятелство;
·        да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист;
·        да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
·        да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на детето или ученика;
·        да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;
·        намиране на нови форми за общуване;
·        правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;
·        присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на наказания на ученик.
Приоритетно направление VII.
Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.
     ЦЕЛИ 
1.  Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците
2.  Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с децата
3.  Развиване форми на ученическо самоуправление. / Ноември- май/
4.  Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.
5.  Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси.
6.  Популяризиране постиженията на учениците и  учителите 
ДЕЙСТВИЯ
1.     Развиване дейността на клубовете по интереси. Специално внимание към заниманията със спорт и изкуства.
2.     Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности:
-      състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, спортни форуми;
-      отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар;
-      подчертаване на националната и училищна символика – знаме, химн, униформа;
-      творческа “продукция” на определени клубове по интереси;-      участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания.
3.   Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
4.   Ефективно работещи клубове по интереси.
5.   Оптимизиране работата на ученическия училищен парламент.
6.   Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педагогическата колегия.
7.   Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с децата  пред родителите.
8.   Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади.9.   Осъществяване на активно взаимодействие с Общински Детски Комплекс – Пловдив като форма за развитие и изява на интересите и възможностите на учениците.
10.  Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време.    
 
Приоритетно направление VIII.
Подобрения във външната и вътрешна среда на училището      
ЦЕЛИ 
1.     Създаване  на условия за активна образователно - възпитателна дейност с учениците.
2.     Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.
3.     Естетизация на околната среда.
4.      Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число привличане на повече млади учители, учители по езици, информатика, изкуства, подобряване на учебната материална база.     
ДЕЙСТВИЯ 
А. Подобрения във външната среда:
1.  Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка.
2.  Построяване на физкултурен салон.
3.  Оформяне на училищния  двор.
4.  Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт.
5.  Поддръжка на оградата.
6.  Поддръжка на местата за почивка. 
Б. Подобрения във вътрешната среда:
1.  Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинет, класна стая, коридори, фойаета, суха и топла връзки.
2.  Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.
3.  Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие. Стремежът е – изпреварвашо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.  
В. Поддържане на модерна ИКТ среда:
Влияние на технологиите
 Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават възможност за нови подходи при преподаването и ученето, улесняват     обучението и развитието на преподавателите и ефективността на   администрацията. Развитието и съчетаването  на традиционните   добри преподавателски практики с използването на технологии подпомага изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора успех в съвременното общество, основано на знанието. 
1.   Участие в Националната образователна мрежа (НОМ).
2.  Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание.
3.  Обновяване на скоростите на интернет свързаност.
4.  Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за  съхраняване  и  използване  на електронно съдържание.
5.  Активно участие в електронната свързаност на българските училища
.6.  Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.
7.  Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.
8.  Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището - ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.
9. Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес. / База за разработване на проекти от учениците/
10.     Активно участие в националната  програма за снабдяване на българските учители с безплатен домашен интернет
11.     Въвеждане   на   иновативни   технологии   в   образованието реализирано в училището   (интерактивни   дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети - музика, технологии и чужди езици).   
Приоритетно направление IX.
Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот” 
Образователната концепция "Учене през целия живот" (или непрекъснато образование) открива възможности пред конкретния човек за динамичен и смислен живот, за лична професионална кариера и добри перспективи.Ученето през целия живот спомага за поддържане на висока конкурентоспособност. Всеки човек трябва да може да се възползва от откритите образователни перспективи по свой собствен избор, което означава, че системите за образование и обучение трябва да се приспособят към индивидуалните потребности и търсения.     
ЦЕЛИ
1.     Въвеждане на нови форми на обучение.
2.     Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.
3.     Развитие квалификацията на педагогическия и административния  персонал.    
ДЕЙСТВИЯ
1.  Развитие на ефективни партньорства с ДИУУ – София и ПУ - Пловдив, за практическата реализация на непрекъсната квалификация на работещите в училището.
2. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения.
3. Продължаване и даване възможност на повече ученици да се обучават в самостотелна форма на обучение.
4.  Въвеждане на дистанционната форма на обучение в училището.
5.  Развитие на разнообразни форми на учене - дистанционно обучение, електронно учене, комбинирано учене (присъствено обучение и изпълнение на самостоятелни задачи).
6.  Разширяване на възможностите за учене в училищната библиотека.
7.  Насърчаване на подготовката и квалификацията на учителите.
8.  Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски програми, администрирани от МОМН: "Квалификация на директори и учители" с модули "За квалификация на педагогическия персонал" и "За квалификация на директорите на училищата".
9. Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтернативни учебни дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на училището.
10. Разширяване на интегрираното чуждоезиково обучение (CLIL) като общ приоритет на ЕС в извънкласни и в извънучилищни форми.
11. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за обучение, читалища и неправителствени организации.
12. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.
13.  Развитие на електронните умения на учители и администрация.
14. Развитие на дистанционни методи за работа и обучение.
15. Развитие на електронна среда за дистанционно обучение и работа.
Приоритетно направление Х.
Участие в национални програми и проекти:      
ЦЕЛИ 
1.  Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми обявени от МОМН и покриващи наши потребности.
2.  Развитие на конкурентно-способността на училището.     
ДЕЙСТВИЯ 
Участие в национаните програми:
1.        „Квалификация",чрез която осъществяваме конкретни действия за подготовка на системата за въвеждане на новата структура на средното образование.
2.         „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище", чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния процес.
3.  „Енергоефективно саниране на училищни сгради
4.  „Модернизация на материалната база в училище",
5.  „Училището - територия на учениците
6. „Диференцирано заплащане
7. „С грижа за всеки ученик"-
8.  „Закрила на деца с изявени дарби"
9. Национална програма за по-пълно  обхващане  на учениците в задължителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование на тези ученици   без   разлика   по   отношение   на   етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване  на  възможност  за  всеки  да  се  обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение   чрез   следните   оперативни   направления:
-        "Осигуряване   на   учебници   и   учебни   помагала   за учениците в I - VІІ клас в училището”
-        "Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на всеки ученик в I - IV клас
10.  „Модернизация на материалната база в училище" - модул „Създаване на достъпна архитектурна среда".
11. „Стипендии  на ученици след завършено  основно образование".  
Фнансиране 
Въвеждането на делегиран бюджет, като нов модел на финансиране и управление на финансовите ресурси в системата на училищното образование, е положителна стъпка за нашето училище. Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната образователната политика. През петгодишния период по изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование. Увеличението на финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на училището с постигането на целите и задачите за качествено образование, с включване на повече фактори, определящи различия в разходите на един ученик, във фомулата за разпределение на средствата, включване на елементи като качество на обучението, посещаемост и брой на завършилите ученици в модела на разпределение на средствата в системата.Размера на финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към първа дата на съответната година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици към 01.10. на годината.С въвеждане на целодневно обучение за учениците от І до ІV клас ще можем да разчитаме на дофинансиране за увеличения брой учители, съобразно броят им за съответната учебна година.
Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства  за:
- стипендии;
- учебници и учебни помагала;
- здравни кабинети;
- капиталови разходи;- спорт;
- добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;
- добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в редовна форма на обучение;
- средствата по национални програми за развитие на образованието;
- всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за разпределение.
Средствата за СБКО и квалификация на учителите (извън тази по Национална програма „Квалификация") са включени в единните разходни стандарти.Средства ще постъпват при въвеждане на втори стълб (основан на системата за кариерно развитие на педагогическите кадри) и трети стълб (основан на мястото на училището в национална рейтинг-скала) на системата за диференцирано заплащане на труда на педагогическите кадри.
От 2010 година ще разчитаме и на приход на училището от собственост. Приходите на училището  от собственост ще постъпват директно по банковата ни сметка и ще се разходват за подобряване на материалната база. Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по различни проекти.Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно вътрешните правила за работна заплата.
Нашите усилия ще бъдат насочени към:
Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите ресурси на ниво училище.
Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския съюз. Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми, което означава усвояване на ресурсите по предназначение, за добре планирани проекти с истинска европейска добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло.
Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към училището. Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие в управленската и финансовата дейност на училището.
Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез съвместни дейности с училищното настоятелство.  
 Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 5-годишна стратегия за развитие (с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждаьнето с МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на резултатите постигнати от учениците.
Настоящата Стратегия за развитие на СОУ „Свети Седмочисленици” – Пловдив, е изготвена в съответствие с очакванията на Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г.  
10 септември 2010 година
град Пловдив
 
 
© 2015 СОУ "Свети Седмочисленици" - Пловдив
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de