СОУ "Свети Седмочисленици" - Пловдив
Реклама
Начало Природни науки ДЗИ по биология и здравно образование
10 December 2016
Основно меню
Начало
Новини
Конкурси
Учебен процес
Училищни изяви
Ученически изяви
Училищен вестник "Звънче"
Ученически парламент
Училищни правилници
Нашите приоритети
От педагогически съветник
Закрила на децата
Извънкласни дейности
Интересно и полезно
Училищно настоятелство
Бюджет 2016 г.
Галерия
Анкети
Профил на купувача
Видео уроци
Прием
ДЗИ по биология и здравно образование Е-мейл
Оценка: / 7
СлабОтличен 
Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ НАРЕДБА № 1 ОТ 11 АПРИЛ 2003 Г.

ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНИТЕ ПРОГРАМИ

ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.37 от 22 Април 2003г., изм. ДВ. бр.47 от 1 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.98 от 5 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.74 от 14 Септември 2007г.

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование

I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание

• Равнища на организация на живата материя

• Екологични фактори на средата

• Популация

• Биоценоза

• Екосистема

• Поведение

• Биосфера

• Равнища на организация на микросистемата. Химични елементи и съединения.

Надмолекулни комплекси. Структура на клетката

• Процеси в клетката. Генетични процеси. Метаболизъм. Делене на клетката

• Равнища на организация на многоклетъчния организъм

• Наследственост и изменчивост

• Индивидуално развитие при животните и човека

• Поява на живота върху Земята

• Еволюция на организмите. Теория на Дарвин за еволюция на организмите. Съвременна теория за еволюцията. Еволюция на човека. Доказателства за еволюцията.

III. Оценявани знания и умения

• Назовава равнища на организация на живата материя; структури и процеси в екосистемата

• Описва (или съставя текст по схема) екологични фактори на средата; популация; биоценоза; взаимоотношения и поведение на организмите

• Дефинира основните надорганизмови равнища

• Разграничава структурни елементи и процеси в отделните биосферни равнища

• Обяснява състоянието на околната среда чрез естествените екологични закономерности и влиянието на човека

• Назовава групи химични елементи, съединения, органели и клетки

• Описва (и означава върху схема или модел) основни структури и етапи от процеси в клетката

• Разпознава групи органични съединения, органели, клетки, процеси и етапи от процеси в клетката

• Сравнява по избрани признаци органели и процеси в клетката

• Назовава и илюстрира с примери основни структури, свойства и функции на мезосистемата

• Описва и посочва (върху схема или модел) взаимодействия между гените; етапи от индивидуалното развитие на организмите; свойства (наследственост и изменчивост)

• Разпознава (в текст или изображение) основни понятия, свързани с наследственост и изменчивост на организмите

• Назовава и илюстрира с примери хипотези за произхода на живота върху Земята; фактори на еволюцията; насоки и пътища на еволюционния процес

• Изброява критерии за вида и доказателства за еволюцията на организмите

• Описва: видообразуване, биологична и социална еволюция на човека

• Дефинира основни понятия, свързани с еволюцията на организмите

• Описва и представя резултати от наблюдения и експерименти

• Разчита: схеми, таблици, графики; систематизира данни и трансформира информация от описание в таблици (графики) и обратно

• Планира и изгражда описания на обекти и процеси при дадена тема и цел.

IV. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:

• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен

• тестови задачи със свободен отговор.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

 
< Предишна   Следваща >
 
© 2016 СОУ "Свети Седмочисленици" - Пловдив
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de