Училищна документация

Посещения: 6214
 1. Стратегия за развитие на СУ „Свети Седмочисленици“ за периода от 2016/17 учебна година до 2020/21 учебна година 
 2. Правилник за пропускателния режим на СУ „Свети Седмочисленици“
 3. План за квалификационна дейност учебна 2016/17 година
 4. Училищен план за противодействие на училищния тормоз в Средно училище "Свети Седмочисленици" за учебната 2016/17 година
 5. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в Средно училище "Свети Седмочисленици" за учебната 2016/17 година
 6. Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства през учебната 2016/17 година
 7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи през учебната 2016/17 година
 8. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 9. Етичен кодекс на училищната общност учебна 2016/17 година
 10. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Iа клас
 11. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Iб клас
 12. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Iв клас
 13. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Iг клас
 14. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Vа клас

 

 

 1. Училищен учебен план учебна 2016/17 година – Vб клас
 2. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Vв клас

 

Учебна 2017/2018 година

 1. Годишен план за дейността учебна 2017/2018 година
 2. Етичен кодекс на училищната общност
 3. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците

 

Учебна 2018/2019 година

 1. План квалификационна дейност
 2. Училищни учебни планове на паралелките
 3. Учебни програми ИУЧ и ФУЧ
 4. Годишен план
 5. Учебна програма за ЦДО
 6. План на училищния координационен съвет за противодействие на насилието и тормоза в училище

ГРАФИЦИ 2018/2019 година

 1. Безопасност на движението по пътищата
 2. Допълнителен час на класа
 3. Консултации с ученици
 4. Факултативни учебни часове
 5. Правилник за дейността на училището