Copyright 2024 - Custom text here

Обяви


 СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“

 

 На основание заповед № РД-10-44/21.09.2021г. на директора на СУ „Свети Седмочисленици“

  

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН   ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 

         на част от недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район „Тракия”, ул. „Съединение“ №81, представляващ стоматологичен кабинет, с площ 18 кв.м., ситуиран в Корпус „Б“, ет. 1 на СУ „Св. Седмочисленици“, построено в ПИ с идентификатор 56784.540.157 по КК и КР на гр.Пловдив, с площ от 39 439 кв.м.,  за който поземлен имот е отреден УПИ V – 540.157, комплекс училища, кв. 83, по плана на Ж.Р. „Тракия“, за извършване на дейност: за здравни (стоматологични) услуги, при следните параметри:

·        Начална тръжна цена – 250 лв. без ДДС;

·        Стъпка на наддаване 50 лв.  без ДДС;

·        Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС;

·        Срок на наемния договор - 5 (пет) години;

·   Депозит за участие в търга – 300 лв. платими по банкова сметка: BG08IORT73753102005800 при Инвестбанк АД. Депозитът за участие се внася до 14.10.2021г. вкл. до 16.00 ч.

·     Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе от 10.00 ч. на 15.10.2021г. в Актова зала на етаж 1, корпус „Б“ в СУ „Св. Седмочисленици“ - Пловдив на адрес: гр.Пловдив, ул. „Съединение“№81;

·       Цена на тръжните документи – 1200 лв. платими  по банкова сметка: BG08IORT73753102005800 при Инвестбанк АД.

· Получаване на тръжните книжа - деловодството на СУ „Св.Седмочисленици“ на адрес: гр. Пловдив, ул. „Съединение“№81, ежедневно в работни дни от 8.00 до 16.00 часа до 14.10.2021г. вкл.

·       Приемането на тръжна документация – в деловодството на СУ „Св. Седмочисленици“ на адрес: гр.Пловдив, ул. „Съединение“№81, в работни дни от 05.10.2021г. до 14.10.2021г. от 8.00 ч. до 16.00 ч..;

·   Оглед на обекта - извършва се съвместно с представител на СУ „Св. Седмочисленици“ от 05.10.2021г. до 14.10.2021г. до 16.00 часа., след предварителна заявка на тел. 0882 50 08 49.

 

 

 


f t g m